A Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi Levéltárának Kutatótermi Szabályzata

 

1. A levéltárban őrzött iratanyag kutatásához a kutatónak a levéltár vezetőjétől, illetve átruházott hatáskörben megbízottjától előzetesen kutatói látogatói jegyet kell kérnie.

 

2. Látogatói jegyet kaphat az a személy, aki a "Kutatói nyilatkozat" aláírásával egyidejűleg kötelezi magát a levéltári anyag kutatásához előírt szabályok /az 1992. évi LXIII. Adatvédelmi törvény és az 1995. évi LXVI. Levéltári törvény valamint a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet és egyéb vonatkozó jogszabályok/ betartására.

 

3. A kutatási kérelemben meg kell jelölni a kutatás tárgyát, célját, a kutató nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét és a személyazonosságát igazoló okmányának számát, a kutatás jellegét.

A kutatónak írásos nyilatkozatban vállalnia kell, hogy a megismert és kigyűjtött személyes adatokat az adatvédelmi törvényben és az egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon kezeli és használja fel, s megjelöli az adatkezelés helyét.

Külföldi állampolgárokra ugyanezek a jogszabályok vonatkoznak.

 

4. Kutatható:

  • a) a levéltárban őrzött, az 1990. május l-je után keletkezett, a keletkezés naptári évétől számított 30 éven túli, az 1990. május 2-a előtt keletkezett, a keletkezés naptári évétől számított 15 éven túli levéltári anyag, (az 1995. évi LXVI. levéltári törvény 24-25.§-okban felsorolt kivételekkel), továbbá időbeli korlátozás nélkül az a levéltári anyag, amelyet már nyilvánosságra hoztak, illetőleg amelynek tartalmát az adatvédelmi törvény szerint mindenki megismerheti.
  • b) Az 1990. máj. 2-a előtt keletkezett, a keltezés naptári évétől számított 15 éven belüli levéltári anyagban - ideértve a belső használatra készült, valamint döntés előkészítésre használt levéltári iratokat is- a kutatást az átadó szerv hozzájárulásával a levéltári törvény 23. § (3) bekezdésében meghatározott kuratórium engedélyezi. Jogutód nélkül megszűnt szerv levéltári anyagában, továbbá az 1991. évi LXXXIII. Törvény 2. §-ában meghatározott iratokban a kutatást a kuratórium engedélyezi.
  • c) Az 1990. máj. 1-e után keletkezett, a keltezés naptári évétől számított 30 év lejárta előtt a belső használatra készült, valamint döntéselőkészítést tartalmazó levéltári anyagban folytatható kutatást az átadó szerv hozzájárulásával a Levéltár engedélyezi. Ugyancsak a Levéltár engedélyezi a jogutód nélkül megszűnt szerv anyagában történő kutatást.
  • d) a személyes adatot tartalmazó levéltári anyag az érintett halálozási évét követő 30 év után válik bárki számára kutathatóvá. A védelmi idő, ha a halálozás éve nem ismert, az érintett születésétől számított 90 év, ha pedig a születés és a halálozás időpontja sem ismert, akkor a levéltári anyag keletkezésétől számított 60 év. A védelmi idő lejárta előtt is kutatható a d. pontban meghatározott levéltári anyag, ha a kutatás – a kérelmező költségére anonimizált másolattal is megvalósítható vagy a kutatáshoz az érintett illetőleg annak halálát követően bármely örököse vagy hozzátartozója a kutató kérésére hozzájárult, vagy a kutatásra tudományos célból van szükség – feltéve, hogy a levéltári törvény 22. §-a (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek eleget tesz.

A Levéltár a fenti tudományos célú kutatást akkor köteles engedélyezni, ha a kutató csatolja a tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző, közfeladatot ellátó szervek a kutató részletes terve alapján megadott támogató állásfoglalását.

 

5. A kutató a látogatói jegy kiadásának megtagadása esetén bírósághoz fordulhat. A kutatás teljes vagy részleges megtagadásáról a levéltár írásbeli határozatot köteles kiadni.

 

6. A levéltár vezetője a látogatói jegyet véglegesen vagy időlegesen visszavonhatja attól, aki levéltári anyagot tulajdonított el, vagy szándékosan megrongált, illetőleg a kutatásra kiadott anyag rendjét önkényesen megváltoztatta. Nem kutathat az, akinek látogatói jegyét visszavonták. Az intézkedést a kutató a bíróság előtt megtámadhatja.

 

7. Kutatás csak az olvasó- és kutatóteremben, kutatási időben végezhető.

 

8. Látogatói jeggyel rendelkező kutató levéltári anyagot csak kérőlap, kísérőlap, továbbá őrjegy szabályszerű kitöltésével igényelhet. Minden egyes raktári vagy levéltári egységről külön őrjegyet kell kiállítani és azt a kutatásra kiemelt levéltári anyag helyén kell őrizni. A levéltári anyag visszahelyezésekor az őrjegyet a levéltáros megsemmisíti.

 

Az egyszerre benyújtható kérőlapok száma 4, az egy kérőlapra kiadható levéltári anyag mennyisége a raktári egységenként kikért iratanyag esetében egy doboz vagy egy csomó, kötetek esetében 10 kötet, jelzetenként kikért iratanyag esetében 10 jelzetre kiterjedő. A jelzetenként kikért iratokat a kutató legkorábban a kérőlap beadása utáni második munkanapon kaphatja meg.

 

9. A kutató a levéltár iratanyagáról térítés ellenében fénymásolatot kérhet. Kötetes levéltári anyagról, és olyan iratokról, melyeket a fénymásolás rongálódásnak tenne ki, a levéltár nem készít fénymásolatot. Ilyen esetben az anyagról fényképfelvételek készítését a levéltár vezetője engedélyezheti.

 

10. A kutatásra kiadott levéltári anyag rendjét megbontani, azt bármi módon rongálni, egyes darabjaira jelet írni, szövegüket megváltoztatni, szövegrészeket aláhúzni, átrajzolni tilos. Az olvasó- és kutatóterembe tilos kabátot, táskát bevinni, ott hangoskodni, dohányozni, étkezni, illetve onnét az iratokat kivinni.

A kutatóteremben (ill. a kutatáshoz használt asztalon) csak jegyzetpapír, grafitceruza, laptop használható.

A kutatás ideje alatt a táskákat stb. elkülönítetten, erre a célra kijelölt helyiségben kell tárolni.

 

11. A levéltár kutatási célból levéltári anyagot a 10/2002 NKÖM rendelet 54-55. §-ainak előírásai szerint kölcsönöz.


A Levéltár letölthető kutatási szabályzata

Kutatotermi_szabalyzat.pdf