A NymE Szervezeti és Működési Szabályzatának a Központi Könyvtár és Levéltárra vonatkozó szakasza

(Nyugat-magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész - Az Egyetem szervezete és működési rendje. Sopron. Hatályos 2016. 04. 06-tól)


V. fejezet - Az egyetemi szintű szolgáltató és funkcionális egységek

...


40. §

(1) Egyetemi szintű szolgáltató és funkcionális szervezeti egység a Rektorátus.

(2) Az egyetem szolgáltató és funkcionális szervezeti egységei:

...

f) Központi Könyvtár és Levéltár,

...


Központi Könyvtár és Levéltár - 46. §

(1) A Központi Könyvtár és Levéltár (KKL) az egyetem központi szolgáltató szervezeti egysége, amely a felsőoktatási intézményekben működő könyvtárra és levéltárra vonatkozó jogszabályok meghatározott feladatokat látja el. A Központi Könyvtár és Levéltár szakmai feladatai alapján két egységre, könyvtárra és levéltárra tagolódik.

(2) A Könyvtár az egyetem fenntartásában működő könyvtári hálózat központja, egyben tagkönyvtára is. A könyvtári hálózat tagjai a kari, intézeti, iskolai és kollégiumi könyvtárak. Az egyetemi könyvtári hálózat az oktatás és tudományos munka információs bázisa, jellegének megfelelően képzési és kutatási feladatokat is végez.


(3) A tagkönyvtárak a Központi Könyvtár támogatásával és szakmai irányításával, a hasonló gyűjtőkörű, illetve a hasonló feladatokat ellátó könyvtárakkal együttműködve gyűjtik, nyilvántartják, feldolgozzák és rendelkezésre bocsátják az egyetemen oktatott és kutatott tudományterületekre vonatkozó szakirodalmi dokumentumokat és információkat, mind hazai, mind nemzetközi szinten.

(4) A Központi Könyvtár feladata többek között a tagkönyvtárak működésének,
állománygyarapításának segítése pályázatokkal és más módon, a szakirodalom feltárás feltételei megteremtésének segítése, az informatikai eszközök kompatibilis alkalmazása. A közgyűjtemények fenntartó és szakmai irányító szervei felé történő adminisztratív tevékenységek részbeni ellátása, közös pályázatok, projektek előkészítése, kidolgozása, a tagintézmények tájékoztatása és képviselete.

(5) A Levéltár szaklevéltár, amely egyben a Savaria Egyetemi Központban és a karokon működő taglevéltárak szakmai központja. A Levéltár segíti a Savaria Egyetemi Központban és a karokon őrzött iratok levéltári szakmai szempontú feldolgozását, nyilvántartását, hozzáférhetővé tételét. A levéltár élén a levéltárvezető áll. A vezetői megbízás rendjét a Központi Könyvtér és Levéltár Ügyrendje tartalmazza.


(6) A Központi Levéltár, a Savarai Egyetemi Központban működő taglevéltár és a karokon működő fióklevéltárak feladata az illetékességükbe tartozó irattári és levéltári anyagok védelme, nyilvántartása, tudományos és más kutatások számára hozzáférhetővé tétele, a közokiratok kezelésének ellenőrzése, a közokiratok levéltárba adásának felügyelete a hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint az egyetem iratkezelési rendjében foglaltak alapján.


(7) A Központi Könyvtár és Levéltár élén főigazgató áll. A főigazgatói magasabb vezetői megbízás nyilvános pályázat útján tölthető be, a pályázatot a rektor által felkért szakmai szakértő bizottság (előkészítő bizottság) véleményezi, amelynek tagja a Közalkalmazotti Tanács és a Szakszervezet egy-egy delegáltja is.


(8) A főigazgatót – a fenntartó véleményét kikérve – a szenátus jóváhagyásával a rektor nevezi ki.


(9) A főigazgató feletti alapvető munkáltatói jogkört a rektor, a szakmai irányító jogkört a tudományos és külügyi rektorhelyettes gyakorolja.

(10) A főigazgató köteles gondoskodni arról, hogy az irányítása alatt álló szervezeti
egységben az alapfeladatokkal összefüggő, szakmai kutatómunka folyjon.


(11) A Központi Könyvtár és Levéltár szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályokat (ügyrend) a Szenátus hagyja jóvá.


Egyetemi közgyűjtemények - 48. §

(1) A Nyugat-magyarországi Egyetem közgyűjteményeket (könyvtárak, levéltárak,
szak(ma)- és oktatástörténeti gyűjtemények/múzeumok) tart fenn, az alábbi, elkülönült szervezeti rend szerint:

 • Központi Könyvtár és Levéltár (Sopron)
 • Tagkönyvtárak: Benedek Elek Pedagógiai Kar Könyvtára (Sopron) és a
 • Közgazdaságtudományi Kar Könyvtára (Sopron)
 • SEK Könyvtár és Levéltár (Szombathely)
 • NymE EMK Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény (Erdészeti Múzeum), Sopron.

(2) A közgyűjtemények szakmai tevékenységükkel a Nyugat-magyarországi Egyetemen folyó képzést és kutatást szolgálják, és tevékenyen részt vesznek az információs kultúra elsajátításában, a magyar kulturális örökség ápolásában, gondozásában.


(3) A közgyűjtemények működésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásának segítésére a Szenátus Közgyűjteményi Bizottságot hoz létre.


(4) A közgyűjtemények a Szenátus által jóváhagyott ügyrend alapján működnek.


Korábbi, hatályát vesztett rendelkezések


A NymE Szervezeti és Működési Szabályzatának a Központi Könyvtár és Levéltárra vonatkozó szakasza

(Nyugat-magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész - Az Egyetem szervezete és működési rendje. Sopron. Hatályos 2015. 05. 06-tól)


V. fejezet: Az egyetemi szintű szolgáltató és funkcionális egységek

...


46. § Kancellár által irányított szervezeti egységek - Kancellári Hivatal

...

(4) A Kancellári Hivatal vertikális egységei:

 • ...

 • Központi Könyvtár és Levéltár (KKL)

 • ...


55. § Egyetemi közgyűjtemények

(1) A Nyugat-magyarországi Egyetem közgyűjteményeket (könyvtárak, levéltárak, szak(ma)-és oktatástörténeti gyűjtemények/múzeumok) tart fenn:

 • Központi Könyvtár és Levéltár (Sopron)
 • SEK Könyvtár és Levéltár (Szombathely)
 • Tagkönyvtárak: Apáczai Csere János Kar Könyvtára (Győr), Benedek Elek Pedagógiai Kar Könyvtára (Sopron), Közgazdaságtudományi Kar Könyvtára (Sopron), Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Könyvtára (Mosonmagyaróvár)
 •  NymE EMK Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény (Erdészeti Múzeum), Sopron

(2) A közgyűjtemények szakmai tevékenységükkel a Nyugat-magyarországi Egyetemen folyó képzést és kutatást szolgálják, és tevékenyen részt vesznek az információs kultúra elsajátításában, a magyar kulturális örökség ápolásában, gondozásában.
(3) A közgyűjtemények működésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásának segítésére a Szenátus Közgyűjteményi Bizottságot hoz létre.
(4) A közgyűjtemények a Szenátus, illetve Kari Tanácsok által jóváhagyott ügyrend alapján működnek.


56. § Központi Könyvtár és Levéltár

(1) A Központi Könyvtár és Levéltár (KKL) az egyetem önálló központi szolgáltató szervezeti egysége, amely a felsőoktatási intézményekben működő könyvtárra és levéltárra vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott feladatokat látja el. A Központi Könyvtár és Levéltár szakmai feladatai alapján két egységre, könyvtárra és levéltárra tagolódik.
(2) A Könyvtár az egyetem fenntartásában működő könyvtári hálózat központja, egyben tagkönyvtára is. A könyvtári hálózat tagjai a kari, intézeti, iskolai és kollégiumi könyvtárak. Az egyetemi könyvtári hálózat az oktatás és tudományos munka információs bázisa, jellegének megfelelően képzési és kutatási feladatokat is végez.
(3) A tagkönyvtárak a könyvtár támogatásával és szakmai irányításával, a hasonló gyűjtőkörű, illetve a hasonló feladatokat ellátó könyvtárakkal együttműködve gyűjtik, nyilvántartják, feldolgozzák és rendelkezésre bocsátják az egyetemen oktatott és kutatott tudományterületekre vonatkozó szakirodalmi dokumentumokat és információkat, mind hazai, mind nemzetközi szinten.
(4) A Könyvtár feladata többek között a tagkönyvtárak működésének, állománygyarapításának segítése pályázatokkal és más módon, a szakirodalom feltárás feltételei megteremtésének segítése, az informatikai eszközök kompatibilis alkalmazása. A közgyűjtemények fenntartó és szakmai irányító szervei felé történő adminisztratív tevékenységek részbeni ellátása, közös pályázatok, projektek előkészítése, kidolgozása, a tagintézmények tájékoztatása és képviselete.
(5) A Levéltár szaklevéltár, amely egyben a Savaria Egyetemi Központban és a karokon működő fiók/taglevéltárak szakmai központja. A Levéltár segíti a Savaria Egyetemi Központban és a karokon őrzött iratok levéltári szakmai szempontú feldolgozását, nyilvántartását, hozzáférhetővé tételét. A levéltár élén a levéltárvezető áll. A vezetői megbízás rendjét a Központi Könyvtár és Levéltár Ügyrendje tartalmazza.
(6) A Központi Levéltár, a Savarai Egyetemi Központban működő taglevéltár és a karokon működő fióklevéltárak feladata az illetékességükbe tartozó irattári és levéltári anyagok védelme, nyilvántartása, tudományos és más kutatások számára hozzáférhetővé tétele, a közokiratok kezelésének ellenőrzése, a közokiratok levéltárba adásának felügyelete a hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint az egyetem iratkezelési rendjében foglaltak alapján.
(7) A fióklevéltárral nem rendelkező karokra az egyetem iratkezelési szabályzatában foglaltak irányadók.
(8) A Központi Könyvtár és Levéltár élén főigazgató áll. A főigazgatói magasabb vezetői megbízás nyilvános pályázat útján tölthető be, a pályázatot a kancellár által felkért szakmai-szakértő bizottság (előkészítő bizottság) véleményezi, melynek tagja a Közalkalmazotti Tanács és a Reprezentatív Szakszervezetek egy-egy delegáltja is.
(9) A főigazgatót – a fenntartó véleményét kikérve – a szenátus jóváhagyásával a kancellár nevezi ki.
(10) A főigazgató munkáját a kancellárnak közvetlenül alárendelten látja el.
(11) A főigazgató köteles gondoskodni arról, hogy az irányítása alatt álló szervezeti egységben az alapfeladatokkal összefüggő, szakmai kutatómunka folyjon.
(12) A Központi Könyvtár és Levéltár szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályokat (ügyrend) a Szenátus hagyja jóvá.


A NymE Szervezeti és Működési Szabályzatának a Központi Könyvtár és Levéltárra vonatkozó szakasza

 

(Nyugat-magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész - Az Egyetem szervezete és működési rendje. Sopron. Elfogadva: 2010. február 25-én, hatályát vesztette 2015. 05. 06-án)


V. fejezet: Az Egyetem szolgáltató egységei

...


46. § Egyetemi Közgyűjtemények

(1) A Nyugat-magyarországi Egyetem közgyűjteményeket (könyvtárak, levéltárak, szak(ma)-és oktatástörténeti gyűjtemények/múzeumok) tart fenn.
(2) A közgyűjtemények szakmai tevékenységükkel a Nyugat-magyarországi Egyetemen folyó képzést és kutatást szolgálják, és tevékenyen részt vesznek az információs kultúra elsajátításában, a magyar kulturális örökség ápolásában, gondozásában.
(3) A közgyűjtemények működésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásának segítésére a Szenátus Közgyűjteményi Bizottságot hoz létre.
(4) A közgyűjtemények a Szenátus, illetve a SEK Tanács/Kari Tanácsok által jóváhagyott ügyrend alapján működnek.


47. § Központi Könyvtár és Levéltár

(1) A Központi Könyvtár és Levéltár az egyetem önálló központi szolgáltató szervezeti egysége, amely a felsőoktatási intézményekben működő könyvtárra és levéltárra vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott feladatokat látja el. A Központi Könyvtár és Levéltár szakmai feladatai alapján két egységre, könyvtárra és levéltárra tagolódik.
(2) A Könyvtár az egyetem fenntartásában működő könyvtári hálózat központja, egyben tagkönyvtára is. A könyvtári hálózat tagjai a kari, intézeti, iskolai és kollégiumi könyvtárak. Az egyetemi könyvtári hálózat az oktatás és tudományos munka információs bázisa, jellegének megfelelően képzési és kutatási feladatokat is végez.
(3) A tagkönyvtárak a könyvtár támogatásával és szakmai irányításával, a hasonló gyűjtőkörű, illetve a hasonló feladatokat ellátó könyvtárakkal együttműködve gyűjtik, nyilvántartják, feldolgozzák és rendelkezésre bocsátják az egyetemen oktatott és kutatott tudományterületekre vonatkozó szakirodalmi dokumentumokat és információkat, mind hazai, mind nemzetközi szinten.
(4) A Könyvtár feladata többek között a tagkönyvtárak működésének,
állománygyarapításának segítése pályázatokkal és más módon, a szakirodalom feltárás feltételei megteremtésének segítése, az informatikai eszközök kompatibilis alkalmazása. A közgyűjtemények fenntartó és szakmai irányító szervei felé történő adminisztratív tevékenységek részbeni ellátása, közös pályázatok, projektek előkészítése, kidolgozása, a tagintézmények tájékoztatása és képviselete.
(5) A Levéltár szaklevéltár, amely egyben a Savaria Egyetemi Központban és a karokon működő fiók/taglevéltárak szakmai központja. A Levéltár segíti a Savaria Egyetemi Központban és a karokon őrzött iratok levéltári szakmai szempontú feldolgozását, nyilvántartását, hozzáférhetővé tételét.
(6) A Központi Levéltár, a Savarai Egyetemi Központban működő taglevéltár és a karokon működő fióklevéltárak feladata az illetékességükbe tartozó irattári és levéltári anyagok védelme, nyilvántartása, tudományos és más kutatások számára hozzáférhetővé tétele, közokiratok kezelésének ellenőrzése, a közokiratok levéltárba adásának felügyelete a hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint az egyetem iratkezelési rendjében foglaltak alapján.
(7) A fióklevéltárral nem rendelkező karokra az egyetem iratkezelési szabályzatában foglaltak irányadók.
(8) A Központi Könyvtár és Levéltár élén főigazgató áll. A főigazgatói magasabb vezetői megbízás pályázat útján tölthető be, a pályázatot a rektor által felkért szakmai-szakértő bizottság (előkészítő bizottság) véleményezi, melynek tagja a Közalkalmazotti Tanács és a Reprezentatív Szakszervezetek egy-egy delegáltja is.
(9) A főigazgatót – az oktatási és kulturális miniszter véleményét kikérve – a Szenátus jóváhagyásával a rektor nevezi ki.
(10) A főigazgató munkáját a rektornak közvetlenül alárendelten látja el.
(11) A főigazgató köteles gondoskodni arról, hogy az irányítása alatt álló szervezeti egységben az alapfeladatokkal összefüggő, szakmai kutatómunka folyjon.
(12) A Központi Könyvtár és Levéltár szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályokat (ügyrend) a Szenátus hagyja jóvá.